>

شیشه ساختمانی

شیشه ماده ای است بی رنگ، شفاف، نورگذران، سخت و شکننده با سختی حدود 6.5 که در ساختن ظروف، اشیای زینتی، آئینه و در و پنجره ساختمان مصرف می شود . در ساختمانها شیشه جام ساختمانی ، برای عبور نور و در عین حال جلوگیری از تأثیر عوامل جوی به داخل ساختمان به کار می رود. مواد اولیه شیشه های جام ساختمانی که عمدتاً از نوع سیلیسی، آهکی، سودایی هستند عبارتند از ماسه سیلیسی، مواد گدازآور آهکی و سودا یی. شیشه سازی شامل چهار مرحله عمده ذوب، شکل دادن، بازپخت یا تاباندن و پرداخت می باشد. در مرحله ذوب مواد اولیه را به صورت گرد نرمی در می آورند و به اندازه معینی با یکدیگر می آمیزند و سپس در کوره شیشه سازی آنها را ذوب می کنند و معمولاً قدری خرده شیشه نیز در کوره می ریزند .

شیشه های جام ساختمانی را به صورت شیشه ورق ، شیشه تخت و شیشه شناور تولید می کنند. شیشه ورق به روش کشیدن تولید می شود ، در این روش شیشه را به صورت نوار ممتد پیوسته ای از کوره بیرون می کشند و به صورت شاغولی (در چاه ) یا افقی (در کانال ) از میان غلتک هایی عبور داده و آن را تدریجاً سرد می کنند . عمل بازپخت یا تاباندن در محفظه ای به نام گرمخانه انجام می شود ، پس از آن شیشه را به طول های دلخواه می برند و پس از بازرسی و پیرایش ، به اندازه نهایی درآورده ، بسته بندی کرده و به بازار مصرف می فرستند . شیشه تخت را به روش ریختن یا خروج از قالب شکل داده و پس از سرد کردن تدریجی و تاباندن، آن را می سایند و سطح آن را پرداخت می کنند. تولید شیشه شناور در سالهای اخیر، ابداع شده و در حال گسترش است. در این روش شیشه مذاب پس از خروج از کوره به صورت نوار افقی ممتدی بر روی قلع مذاب عبور داده شده ، در همین حال نا همواریهای سطح روی شیشه به کمک شعله مرتفع می شود . از آنجا که سطح قلع مذاب و سطح روی شیشه در اثر نیروی وزن همواره افقی هستند ، در نتیجه دو سطح شیشه تولیدی به این روش کاملا موازی و ضخامت شیشه در همه جای آن یکنواخت است . شیشه پس از شکل گرفتن و عبور از گرمخانه تابانده می شود و پس از برش، بازرسی، اندازه کردن و بسته بندی به بازار مصرف روانه می گردد. شیشه را به صورت ساده و گلدار در رنگ های متنوع و به صورت منعکس کننده (نیم آئینه) تولید می کنند. برای ساختن شیشه گلدار از غلتک های برجسته و نقشدار استفاده می کنند .

شرکت ایمن گستر فاضل

مقالات مرتبط
Related Article
محصولات مرتبط
Related Product
ارسال نظر کاربران
Send comment
کد امنیتی